میز خدمت الکترونیکی

شناسه خدمت

عنوان خدمت

درخواست خدمت

13011212000

صدور مجوز های واحدهای تولید و خدماتی

13011214104

عضویت در نظام مهندسی

13021182000

صدور مجوزها و پروانه های امور دامپروری

13021192100

تسهیلات بانکی

13021182102

صدور شناسه و شناسنامه دام

13021182100

ساماندهی دامداری­های روستایی، عشایری و غیرصنعتی

13021194100

صدور موافقت نامه یا تغیر کاربری ماده 4 تبصره 1

13021194101

صدور مجوز تغییر کاربری تبصره 1 ماده 1 قانون

13021201104

صدور گواهی بهداشت نباتی

13051201100

انجام نمونه برداری محصولات کشاورزی

13011201105

صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک

213031192101

سوخت رسانی به بهره برداران بخش کشاورزی

 

فهرست دفاتر پیشخوان دولت