مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

شرح وظایف :

 

1- برنامه ريزي ترويج و انتقال يافته های تحقیقاتی  به بهره برداران بخش كشاورزي

2- برنامه ريزي و اجراي طرحهاي ترويجي در زمينه توليد محصولات سالم  و ارگانيك

3- ايجاد و اجراي طرحهاي مرتبط بين تحقيق، ترويج ، بخش اجرا و بهره بردار

4- برنامه ريزي آموزش براي تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر بخش كشاورزي

6- نظارت و  حمايت از عاملين ترويجي با تاكيد بر كشاورزان خبره - تسهيل گران روستايي - مددكاران ترويجي - شركتهاي خدمات مشاوره اي - مراكز جهاد  كشاورزي

7- حمايت از گسترش ترويج خصوصي و خصوصي سازي در ترويج

8- انتخاب، معرفي و حمايت از بهره برداران، توليد كنندگان نمونه بخش كشاورزي، روستايي و عشايري

10- تهيه و تدوين برنامه جامع ترويج كشاورزي با مشاركت بخشهاي اجرايي و تحقيقاتي

11- برنامه ريزي و مديريت جشنواره ها، نمايشگاهها و کارگاه های آموزشی ، علمي و تخصصي

12- برنامه ريزي پشتيباني، توسعه و تجهيز شبكه ترويجي متناسب با نياز بخش كشاورزي در سطح استان 13- نيازسنجي، جذب و بكارگيري سربازان سازندگي، آموزشگران، كارشناسان و ساير عاملين ترويج

14- برنامه ريزي و مديريت توليد رسانه هاي آموزشي و ترويجي دربخش کشاورزی

15- اجراي طرحهاي بسيج سازندگي بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزي

16- تشكيل و راه اندازي شركتهاي خدمات مشاوره اي بمنظور بكارگيري نيروهاي متخصص و جوان براي اجراي طرحهاي اجرايي و ترويجي و انجام خدمات مشاوره اي به منظوروا گذاری امور تصدیگری بخش دولتی

17- حمايت و نظارت بر فعاليتهاي نهادها و تشكلهاي مردمي و غير دولتي بخش كشاورزي

18- برنامه ريزي و زمينه سازي براي ايجاد و حمايت موسسات مالي و اعتباري خرد ويژه زنان روستايي


مشخصات پرسنل :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

پست الکترونیکی

تلفن

1

غلامرضا نظرنژاد

مدیر

   

2

علیرضا نظافت

معاون

   

4

رحیمه رضوانی

ریئس اداره آموزش بهره برداران

   

5

افسانه بخشی

رئیس اداره هماهنگی ترویج

   

6

لاله بشیرزاده

كارشناس مسئول امور زنان

   

7

مناقصمی

کارشناس ترویج

   

8

آرزوساربانی

کارشناس اداره پشتیبانی شبکه ترویج

   
9 محمد کناری

کارشناس اداره پشتیبانی شبکه ترویج